تبلیغات
(+[ ]+) - تفاوت slim وfat
 
تفاوت های PSP اسلیم و معمولی
PSP orginal در قسمت عقب حجیم تر از PSP Slim است و این به خاطر باتری بزرگتر آن است.این تصویر به صورت gif است !! PSP Slim نازکتر از PSP Orginal است.