اینم رمز های دوتا gta psp

برای دیدن رمز ها به ادامه مطلب بروید

رمز بازی GTA:Vice City Stories

ماشین های سیاه:L1/R1/L1/R1/LEFT/CIRCLE/UP/X

مردم به دنبال شما:RIGHT/L1/DOWN/L1/CIRCLE/UP/L1/SQUAR

پول:UP/DOWN/LEFT/RIGHT/X/X/L1/R1

جلیغه:UP/DOWN/LEFT/RIGHT/SQUARE/SQUARE/L1/R1

جون:UP/DOWN/LEFT/RIGHT/CIRCLE/CIRCLE/L1/R1

کم کردن ستاره پلیس:UP/RIGH/TRIANGLE/TRIANGLE/DOWN/LEFT/X/X

اسلحه ۱:LEFT/RIGHT/X/UP/DOWN/SQUARE/LEFT/RIGHT

اسلحه ۲:LEFT/RIGHT/SQUARE/UP/DOWN/TRIANGLE/LEFT/RIGHT

اسلحه ۳:LEFT/RIGHT/TRIANGLE/UP/DOWN/CIRCLE/LEFT/

 

gta liberty city storise

UP, SQUARE, SQUARE, DOWN, LEFT, SQUARE, SQUARE, RIGHT     Weapon set 1
UP, CIRCLE, CIRCLE, DOWN, LEFT, CIRCLE, CIRCLE, RIGHT            Weapon set 2
UP, X, X, DOWN, LEFT, X, X, RIGHT                                             Weapon set 3
L1, R1, TRIANGLE, L1, R1, CIRCLE, L1, R1                     Money Cheat ($250,000)
L1, R1, CIRCLE, L1, R1, X, L1, R1                                      Full Armor (Blue Bar)
L1, R1, X, L1, R1, SQUARE, L1, R1                                     Full Health (Red Bar)
L1, R1, SQUARE, L1, R1, TRIANGLE, L1, R1                          Raise Wanted Level
L1, L1, TRIANGLE, R1, R1, X, SQUARE, CIRCLE                             Never Wanted
CIRCLE, X, DOWN, CIRCLE, X, UP, L1, L1                            Cars Drive On Water
X, X, R1, CIRCLE, CIRCLE, L1, TRIANGLE, TRIANGLE                         White Cars
CIRCLE, CIRCLE, R1, TRIANGLE, TRIANGLE, L1, SQUARE, SQUARE       Black Cars
L1, UP, RIGHT, R1, TRIANGLE, SQUARE, DOWN, X             Raise Media Attention
TRIANGLE, CIRCLE, DOWN, TRIANGLE, CIRCLE, UP, L1, L1    Spawn Trashmaster
L1, L1, LEFT, L1, L1, RIGHT, SQUARE, TRIANGLE                   Random Ped Outfit
L1, L1, CIRCLE, R1, R1, SQUARE, TRIANGLE, X                          Sunny Weather
UP, DOWN, CIRCLE, UP, DOWN, SQUARE, L1, R1                         Clear Weather
UP, DOWN, X, UP, DOWN, TRIANGLE, L1, R1                          Overcast Weather
UP, DOWN, SQUARE, UP, DOWN, CIRCLE, L1, R1                         Rainy Weather
UP, DOWN, TRIANGLE, UP, DOWN, X, L1, R1                              Foggy Weather
L1, L1, LEFT, L1, L1, RIGHT, TRIANGLE, CIRCLE                             Spawn Rhino
L1, L1, LEFT, L1, L1, RIGHT, CIRCLE, X                                          Faster Clock
L1, L1, LEFT, L1, L1, RIGHT, X, SQUARE                                   Destroy All Cars
L1, L1, R1, L1, L1, R1, LEFT, SQUARE                                                Peds Riot
L1, L1, R1, L1, L1, R1, UP, TRIANGLE                                        Peds Attack You
R1, R1, L1, R1, R1, L1, RIGHT, CIRCLE                               Peds Have Weapons
R1, R1, L1, R1, R1, L1, DOWN, X                                            Faster Gameplay
R1, TRIANGLE, X, R1, SQUARE, CIRCLE, LEFT, RIGHT              Slower Gameplay
L1, UP, LEFT, R1, TRIANGLE, CIRCLE, DOWN, X                        Perfect Traction
L1, DOWN, LEFT, R1, X, CIRCLE, UP, TRIANGLE                         Commit Suicide
TRIANGLE, TRIANGLE, R1, SQUARE, SQUARE, L1, X, X               All Green Lights
SQUARE, SQUARE, R1, X, X, L1, CIRCLE, CIRCLE                   Aggressive Drivers
DOWN, DOWN, DOWN, TRIANGLE, TRIANGLE, CIRCLE, L1, R1  Have People Follow You
DOWN, DOWN, DOWN, CIRCLE, CIRCLE, X, L1, R1                  Bobble Head World
L1, R1, L1, R1, UP, DOWN, L1, R1                                     Display Game Credits
DOWN, DOWN, DOWN, X, X, SQUARE, R1, L1                 Upside Down Gameplay
CIRCLE, RIGHT, X, UP, RIGHT, X, L1, SQUARE                   Change Bike Tire Size
TRIANGLE, R1, L1, DOWN, DOWN, R1, R1, TRIANGLE  All Vehicles Chrome Plated
Triangle, Triangle, Triangle, Up, Up, Right, L, R                                  Upside Up
UP, UP, UP, TRIANGLE, TRIANGLE, CIRCLE, L1, R1           Unlock multiplayer skins
UP, UP, UP, CIRCLE, CIRCLE, X, L1, R1                           4 Gangs+28 Characters
UP, UP, UP, X, X, SQUARE, R1, L1              7 Gangs+43 Characters (Multiplayrer)
UP, UP, UP, SQUARE, SQUARE, TRIANGLE, R1, L1            2 Gangs+14 Characters (Multiplayer)
X, X, X, DOWN, DOWN, RIGHT, L1, R1                          Upside Down Gameplay2
X, Square, Down, X, Square, Up, R1, R1     Calls closest Ped to come hop on/in your vehicle.

 

 

نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 15 مهر 1388    | توسط: بدبخت بی بخت    |    | نظرات()